શું તમારા બાળક ને ધોરણ ૫ પછી ફ્રી માં ભણાવવા માંગો છો, તો આજે...

જવાહર નવોદય પ્રવેશ પરિક્ષા -2019 આપનુ બાળક જે હાલમાં ધોરણ – ૫ માં અભ્યાસ કરે છે તેને ધોરણ – ૬ માં જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં પ્રવેશ...

Public Speaking: Fears of Public speaking

Friends, in this article we are talking about the Public Speaking: Fears of Public speaking. Public Speaking is a powerful tool for success in...

Team Building: How to develop a Good Team?

Here, you learn about how to create a team building. And, Team Building:  How to develop a Good Team? , Process of Team Building....

English Grammar:  Learn English verb Forms

Friends, in this article you learn English verb Forms. and we provides you a list of 1000 English verb Forms. List of English Verbs in...

CONNECT WITH US

193FansLike
92FollowersFollow

MOST POPULAR

Recent Post

Changes in New ITR 4 Sugam AY 2020-21

Recently, CBDT release a new ITR Sugam Form for AY 2020-21. And, make many changes in such form. Here, we provide you a list...

What is a Difference between Advance Salary and Advance against Salary?

People have no idea what salary is like and how Taxability of Salary is done. So, today we give you a complete overview of...

10 Basics of Investing for Beginner

In this article, we Learn 10 basics of Investing for Beginner. This will help you in making an investment. we discuss on most important topic...

Types of insurance | Life Insurance | General insurance

Friends, Normally people are not aware about the benefits of insurance. and what types of insurance are available. so, in this article we are...

Importance of Insurance

Insurance Here, you learn about the importance of Insurance in our life. Because, in today generation,   insurance is a must. When, difficult financial loss can...

OUR INSTAGRAM