શું તમારા બાળક ને ધોરણ ૫ પછી ફ્રી માં ભણાવવા માંગો છો, તો આજે...

જવાહર નવોદય પ્રવેશ પરિક્ષા -2019 આપનુ બાળક જે હાલમાં ધોરણ – ૫ માં અભ્યાસ કરે છે તેને ધોરણ – ૬ માં જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં પ્રવેશ...

CONNECT WITH US

245FansLike
114FollowersFollow

MOST POPULAR

Recent Post

Why Financial technology is importance in Business?

Recently, Technology are changing rapidly. because of that, they have wide impact on business. So, in this article we give you 5 benefits regarding...
3 Steps for Accountants to Balance Work and Home Life

3 Steps for Accountants to Balance Work and Home Life

Here, we gives you a best 3 Steps for Accountants to Balance Work and Home Life. you adopt in these step in your life...
How to Become Rich While You Are Still Young

How to become Rich while you Are still Young

When I am still young, how can I become rich on my own? One can also become rich through inheritance. Therefore, I am not...

Changes in New ITR 4 Sugam AY 2020-21

Recently, CBDT release a new ITR Sugam Form for AY 2020-21. And, make many changes in such form. Here, we provide you a list...

What is a Difference between Advance Salary and Advance against Salary?

People have no idea what salary is like and how Taxability of Salary is done. So, today we give you a complete overview of...

OUR INSTAGRAM